Duben 2011 - Firma EYWAN s.r.o. - revitalizace areálu středověké tvrze Orlice

Firma EYWAN s.r.o. byla založena 23.6.2008 za účelem obnovy areálu středověké tvrze Orlice.

Ve stejném roce, takřka  po ročních jednáních, byly 11. srpna zakoupeny objekty autodílny a tvrz. Následně v září a říjnu bylo provedeno výběrové řízení na architekta projektu. Svými návrhy řešení areálu přesvědčil  architektonický ateliér  3AS- Jiří Solnař Praha. 

V nezvykle krátkém čase byl 12.12.2008 dokončen projekt pro stavební povolení, o které bylo následně požádáno.

V roce 2009 bylo 3.února stavební povolení na projekt získáno, následně byl zahájen archeologický průzkum uvnitř tvrze. Během roku pak byla vyhotovena prováděcí dokumentace pro stavbu.

V roce 2010 byla u Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podána žádost o dotaci na projekt  „Revitalizace areálu středověké tvrze Orlice“ z  Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod .

V následujícím období byla provedena:

- demolice všech objektů autodílny, které zde v letech 1967 zbudovalo spotřební družstvo Jednota Ústí nad Orlicí k plnění svých cílů

- přeložka vrchního vedení elektřiny podél cesty u rybníku a k tvrzi do země

- regulace potoka  přivádějícího vodu do rybníku,

- přivedení plynovodu do areálu tvrze (asi 750 metrů)

- firma ČEZ a.s. instalovala novou trafostanici pro areál tvrze, která byla propojena i s již

  přeloženým vedením  a posílí tak horní konec části  Letohradu – Orlice

- byl proveden generální úklid okolo rybníku (osazen odpadkový koš k lavičkám na hrázi )

- instalací dopravní značky byl omezen provoz motorových vozidel na komunikaci okolo rybníku

- v objektu tvrze Orlice byl proveden průzkum stavby s významnými objevy renesančních maleb

 

V září byla odsouhlasena  dotace na projekt a zahájena příprava na výběrové řízení dodavatele stavby. Po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace dne 10.2.2011 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele výběrového řízení, který následně připravil výběrové řízení na dodavatele stavební části projektu.

Do výběrového řízení se přihlásilo 12 firem, přičemž  cenovou nabídku a zpracování požadované dokumentace předalo 5 z nich. Jako nejlepší vybrala hodnotící komise nabídku sdružení firem AVERS-Chládek a Tintěra. S touto firmou byla dne 11.4.2011 uzavřena smlouva o dílo.

20. dubna 2011 byla na nádvoří areálu zahájena za přítomnosti archeologické komise II.etapa archeologického průzkumu.

26. dubna 2011 zahájil dodavatel stavby přípravu staveniště a vlastní stavbu.